Limpid泡沫 · 2017-06-28 00:56
数学

父亲和儿子各自的年龄

父亲和儿子加起来是66岁,儿子的年龄颠倒过来就是父亲的年龄。那他们各自的年龄是多少呢?(提示,有3种可能)

邀请答题

或者邮件邀请朋友答题
邀请用户答题
  最佳答案

  06  60        15  51          24  42

  芊云
  2017-06-28

  06  60        15  51          24  42

  曼曼
  2017-06-28

  15.51    06.60

  登录后回答问题